Articles published with Gene family
Xiaoijing Dong, Ni Han, Yajing H , Zhonghai Ren, Lina Wang
Computational Molecular Biology, 2021, Vol. 11, No. 2
Haoran Li, Lanlan Li , Jing Dai, Yihan Zhang, Fei Chen, Jizhong Han, Jianwen H , Bin Zeng, Bin He
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 5
Gong Jiyi, Zhang  Y bin, Li  Fei, He  Xiaohong, Zhang  Ximin, Yi  Yin
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 4