Articles published with Prokaryotic expression
Le Chang 1,2 , Shenkui Li 3 , Yuanyuan B 1,2
Molecular Soil Biology, 2021, Vol. 12, No. 1
Xu Ni 1,2 , Lili Wang 1,2 , Shenkui Li 3 , Yuanyuan B 1,2
Molecular Soil Biology, 2020, Vol. 11, No. 2
Tuo Zeng 1,2,3 , Shenkui Li 2 , Ruye L o 1,3 , Pengtao Gong 2,3 , Degang Zhao 1 , Xuanjun Fang 1,2,3
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 2