Articles published with Arabidopsis thaliana
Songmiao H , Jiali Li , Yiteng Zhang, Haiyan Ma, Xiaoxu Dong, Qingjie G an
Genomics and Applied Biology, 2020, Vol. 11, No. 2
XiangLian Shen 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 3 , Yuanyuan B 1
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 3
Yan Li 1 , Jing Ko 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2017, Vol. 8, No. 1
Ye Xiaox e, Sun Yaj n, Liu Pan an, Lee ImShik
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 11
Kou Jing 1 , Testuo Takano 2 , Liu Shenk i 1 , Bu Y any an 1
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 6
Yifang Peng 1 , Xinxin Zhang 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2014, Vol. 5, No. 4
Xiaoxu Zhang 1 , Xinxin Zhang 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Genomics and Applied Biology, 2014, Vol. 5, No. 2
Hua Li 1 , Daisuke T gama 1 , Shenkui Li 2 , Tetsuo Takano 1
Genomics and Applied Biology, 2013, Vol. 4, No. 1
Bingyou Fan 1 , Shuiping Gao 2 , Xiaogai Ho 1 , Huawei X 1 , Guoan Shi 1 , Xiangsheng Kong 1
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 5