Articles published by Yan Zhang
Jie Lv, Hongbo Liu, Hui Liu, Qiong Wu, Yan Zhang
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 10
Jie Lv, Hui Liu, Hongbo Liu, Qiong Wu, Yan Zhang
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 5
Jie Lv, Hongbo Liu, Hui Liu, Qiong Wu, Yan Zhang
Computational Molecular Biology, 2013, Vol. 3, No. 4
Hongbo Liu, Zhe Li, Jing Ding, Jie Liu, Yan Zhang
Computational Molecular Biology, 2013, Vol. 3, No. 2
Jie Lv, Hongbo Liu, Qiong Wu, Yan Zhang
Computational Molecular Biology, 2012, Vol. 2, No. 2
Ruijie Zhang, Yongshuai Jiang, Hongchao Lv, Xuehong Zhang, Peng Sun, Yan Zhang, Mingming Zhang, Jin Li, Zhenwei Shang, Xia Li
Computational Molecular Biology, 2011, Vol. 1, No. 3
Yida Xing, Xiaodan Kong, Hongjiang Wang, Yan Zhang
International Journal of Clinical Case Reports, 2013, Vol. 3, No. 14