Articles published by Shenkui Liu
Le Chang, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2021, Vol. 12, No. 1
Xu Niu, Lili Wang, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2020, Vol. 11, No. 2
WonJin Han , Shenkui Liu, yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2020, Vol. 11, No. 1
Lin Li, Yanjie Zhu, Songyan Tian, Qian Du, Shenkui Liu
Molecular Soil Biology, 2019, Vol. 10, No. 1
Shurong Ma, Weidong Xu, Qi Qi, Yun Li, Meiyu Shi, Shenkui Liu
Molecular Soil Biology, 2018, Vol. 9, No. 1
XiangLian Shen, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 3
Yan Liu, Jing Kou, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2017, Vol. 8, No. 1
Jiangpo Chen, Testuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 5
Shurong Ma, Qian Lu, Meijiao Zhang, Shenkui Liu
Molecular Soil Biology, 2015, Vol. 6, No. 2
Xiaoxu Zhang, Xinxin Zhang, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Genomics and Applied Biology, 2014, Vol. 5, No. 2
Xiaoxu Zhang, Xinxin Zhang, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Cell Biology and Biophysics, 2014, Vol. 3, No. 1
Baoxing Wang, Bo Sun, Xinxin Zhang, Shenkui Liu, Tetsuo Takano, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2014, Vol. 5, No. 2
Hua Liu, Daisuke Tsugama, Shenkui Liu, Tetsuo Takano
Genomics and Applied Biology, 2013, Vol. 4, No. 1
Qiuxiang Luo, Tetsuo Takano, Shenkui Liu
Cell Biology and Biophysics, 2013, Vol. 2, No. 1
Yuanyuan Bu, Tetsuo Takano, Keisuke Nemoto, Shenkui Liu
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 3
Zhiguang Shi, Pengtao Gong, Degang Zhao, Shenkui Liu, Xuanjun Fang
Cotton Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2
Meihua Zhang, Lianyong Wang, Linhui Dong, Bo Sun, Xinxin Zhang, Takano Tetsuo, Shenkui Liu
Molecular Soil Biology, 2011, Vol. 2, No. 2
Juan Wang, Shi Wei, Takano Tetsuo, Shenkui Liu
Molecular Soil Biology, 2012, Vol. 3, No. 1
Tao Wang, Xue Han, Mengqing Zhao, Takano Tetsuo, Shenkui Liu
Bioscience Methods, 2011, Vol. 2, No. 5
Tuo Zeng, Shenkui Liu, Ruye Luo, Pengtao Gong, Degang Zhao, Xuanjun Fang
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 2
Qingjie Guan, Lin Li, Takano Tetsuo, Shenkui Liu
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 1
Zhuoming Liu, Shenkui Liu, Youzhi Li, Xuanjun Fang
Bioscience Methods, 2010, Vol. 1, No. 2