Articles published with Sequencing
Jian F , Zhongmei Hong, Wenzhong H ang
Biological Evidence, 2024, Vol. 14, No. 1
Guofeng Wang, Haibao Tang
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 10
Weixi Song, Lifei Xia, Yiping Tian, Huibin Jiang, Yunnan S n, Dehe Li , Linbo Chen
Genomics and Applied Biology, 2019, Vol. 10, No. 1
Jie Lv 1 , Hongbo Li 1 , Hui Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Computational Molecular Biology, 2013, Vol. 3, No. 4
Jie Lv 1 , Hongbo Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Computational Molecular Biology, 2012, Vol. 2, No. 2