Articles published with Bioinformatics
Luo Lan 1,2 , Si Xi yang 3 , Sun Lei 1,2 , Gao Peng 1,2 , Li Yong Yong 2 , Wang X ezheng 1,2
Computational Molecular Biology, 2022, Vol. 12, No. 5
Zhanhui Jia 1,2 , Xiaodong Jia 1,2 , Mengyang X 1,2 , Zhenghai Mo 1,2 , Xufeng Yang 1,2 , Min Zhai 1,2 , Jiping X an 1,2 , Jiyu Zhang 1,2 , Gang Wang 1,2 , Tao Wang 1,2 , Zhongren G o 1,2
Bioscience Methods, 2022, Vol. 13, No. 1
Guofeng Wang, Haibao Tang
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 10
F.K.A.  K eb tornye, Jiaming  Liao, Huanying Pang, Yishan L , S.  Ayik , M.E.  Sakyi
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 7
Suchitra K mari, Kiran D. Ra al, Jitendra K. S ndaray, Samiran Nandi, P. Jaya ankar
Computational Molecular Biology, 2015, Vol. 5, No. 3
Sagar Patel, Dipti B. Shah, Hetalkumar J. Panchal
Genomics and Applied Biology, 2015, Vol. 6, No. 2
Sagar S. Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 9
Sagar S. Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
Genomics and Applied Biology, 2014, Vol. 5, No. 5
Sagar Patel, Dipti B. Shah
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 6